Linux Dersleri - 2

Aşağa gitmek

Linux Dersleri - 2

Mesaj tarafından OkaY Bir Perş. Ağus. 21, 2008 3:56 pm

1.1 TCP/IP PROTOKOLLERİ, PORTLAR ve SERVİSLER

Diagramda TCP/IP protocol yığını tarafindan belirlenen ve çok yaygın
olan protokollerden bazıları görülmektedir. TCP/IP referans modelinde,
hangi uygulamanın ağ servisi istediğinden veya hangi taşıma katmanı
servisinin kullanıldığından bağımsız olarak ağ katmanında tek bir ağ
katmanı desteği verilir. Buda Internet Protocol olarak bilinen IP
protokoludur.
Ağ katmanında bağlantısız bir servis olan IP, paketin ağlar arasında en
iyi şekilde iletilmesi ve yönlendirilmesini sağlar. Veri paketleri
birkez ağ katmanından taşıma katmanına gelince burada iki ayrı
protokole göre işleme tabi tutulurlar. Bunlar bağlantılı bir servis
olan TCP (Transmission Control Protocol) ve bağlantısız bir servis olan
UDP dir (User Datagram Protocol).
.TCP, uç sistemlerdeki port numaralarını kullanarak uygulamalar arasında yapay-devre oluşturur. Karakteristikler özetlenirse,
.Bağlantılı bir servistir
.Güvenilirdir
.Giden mesajları segmentlere ayırırak gonderir
.Alıcı sistemde bunları numara sırasına göre sıraya dizer
.Alıcı sistem tarafından alınmayan segmentleri yeniden gönderir
.Gelen segmentlerden mesajları yeniden oluşturur

UDP, uç sistemler arasında veriyi güvenilir olmayan bir şekilde iletir. UDP’in karakteristikleri ise şöyle özetlenebilir,
·Bağlantısızdır
·Güvenilir değildir
·Mesajların kendisini iletir
·Mesajın dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin yazılımsal bir doğrulama yoktur (Güvenilmez)
·Gelen mesajları bir araya toparlayarak yeniden mesajı oluşturmaz
·Mesaj alındısı kullanmaz (No-Acknowledgement)
·Akış kontrolü yoktur (No-Windowing)

TCP/IP iki bireysel protokolün bir kombinasyonudur. Bağlantısız ve bir
3. Katman protokolü olan IP ki taşıdığı verinin ağ üzerinde
en-iyi-dağıtım (Best-Effort-Delivery) servis desteğini veren ve
bağlantılı ve güvenilirliğin yanında akış kontrolü sağlayan ve bir 4.
Katman protokolü olan TCP bunu oluşturur. TCP ve UDP, bilgiyi üst
katmanlara iletmek için port (yada socket) adı verilen servis erişim
noktalarını kullanırlar. Port’lar eş zamanlı oluşan farklı dialogların
izini takip edebilmek için kullanılır. Bu port numaraları RFC1700 ile
belirlenmiştir. Bir çok TCP/IP ve UDP/IP servisi bu port numaraları ile
tanınırlar. Port numaraları üç ayrı sınıfta toplanırlar, bunlar,
·Numarası 255 ‘in altında olan Portlar (Well-Known-Ports)
·Numarası 255 ile 1023 arasında bulunan ve ticari şirketlerin geliştirdiği uygulamalar için atanan Port Numaraları
·Numarası 1024 ve üzerinde bulunan ve herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmamış Port Numaralarıdır.
Bazı portlar halka açık ve çok kullanılan uygulama programları için
özellikle ayrılmıştır. Örneğin bir dosya aktarma protokolü olarak
bilinen FTP standart olarak 21 nolu TCP portunu kullanır. Bu tür
portlara İyi-Bilinen (Well-Known) Port numaraları denir. Port
numaralarının bir kısmı ise şirketlerin geliştirdiği ticari yazılımlar
için ayrılmıştır. Bu tür yazılımlara yukarıda belirlenen aralıktan
rastgele olarak port numaraları atanabilir. Bazı TCP ve UDP port
numaraları ise özel amaçlar için ayrılmış ve saklanmıştır. Uç sistemler
port numaralarını uygun uygulamayı seçmek amacıyla kullanırlar. Kaynak
port numaraları kaynak sistem tarafından dinamik olarak atanır ve 1024
ve üzerindeki port numaralarından seçilirler
TCP, veri aktarımından önce bağlantı temelli oturumu Üç-Yönlü Elsıkışma
(Three Way Handshake) metodunu kullanarak açar ve her iki uç sistemde
bağlantıyı eşzamanlı kılar. Veri transferi daha sonra başlatılır.
Böylece üst katmanlara taşıma katmanı tarafından verilen bu servis
sayesinde üst katman protokollerine ait olan veri (mesaj), sıralanmış,
veri segmentleri birleştirilmiş ve mesaj haline getirilmiş olur. Veri
daha sonra ilgili üst katman protokolüne, o protokol ile ilgili PORT
numarısı uyarınca iletilir

TCP, eşzamanlama için Beklenimli onay adıda verilen (Expectational
Acknowledgement) Pozitif Onaylama Yeniden İletim Sistemi kullanır. Yani
uç sistemler gönderdikleri mesajlarda sıra numarası (sequence number)
ve onay (acknowledgement) bilgilerini içeren alanlar kullanırlar. Bu
sistem uç sistemlerin, üç yönlü elsıkışma esnasında başlatılan ve veri
iletiminde de devam eden bir kontrol mekanizmasına dayanır. Sistemler
birbirlerine gönderdikleri mesajı alıp almadıklarını kontrol etmek
amacıyla verilen cevap mesajında, karşı tarafın kendisinden beklediği
kendi sıra numarasını (sequence number) ve onay olarak gönderilmiş olan
mesajın devamını niteleyen bir sonraki sıra numarasını (acknowledgement
number) gönderirler.
Eğer, gönderilen mesajın karşı tarafa ulaştığı haberi zamanında geri
gelmezse mesaj tekrar gönderilir. Eğer mesaj alıcı sistem tarafından
zamanında alınmaz ise Pozitif Onaylama Yeniden iletim sistemi gereği
mesaj yeniden istenir. Bunun için ise beklenilen ve henüz alınmamış
verinin sıra (sequence) numarası onay mesajında belirtilir.
TCP, verinin güvenilir biçimde iletilmesinin yanında aynı zamanda veri
iletimi için veri üzerinde akış kontrolüde gerçekleştirir. Akış
kontrolü için Kayan Pencere (Sliding Window) sistemi kullanılır. Alıcı
sistemler, her defasında mesajın devamını isterken göderecekleri onay
üzerinde, karşı taraftan kendisine segmentleri kaçarlı gruplar halinde
kabul edebileceğini belirten ve pencere boyutu olarak tanımlanan
sayıyıda, gönderen sisteme bildirirler. Bu sayı alıcı sistemin tampon
belleğinin o anki durumuna göre belirlenir ve dinamik olarak değişir.

Bu sistem düzgün çalışmasa yada kullanılmasaydı tampon bellek boşalması
yada taşması gibi problemler oluşabileceğinden veri transferi etkin
kılınamamış olacaktı.
UDP, TCP/IP protokol ailesinde ,bağlantısız bir veri iletim sistemidir.
Datagramların değiş tokuş edilmesini sağlayan basit bir protokoldür.
Pencere ve onay sistemi kullanmaz. Hata işleme ve yeniden iletim diğer
protokoller tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Bu yüzden uygulama
katmanı protokolleri bu görevleri yerine getirmek durumundadır.
UDP, mesajın segment sıra (sequence) numaraları kullanarak
sıralanmasına ve/veya bu segmentlerden yeniden oluşturulmasına ihtiyaç
duymayan uygulama katmanı protokolleri için geliştirilmiş bir
protokoldür. Segmentlere ayırılması gerekmeyen büyüklükteki verilerin
(mesajların) iletilmesi için ideal bir protokoldür. User Datagram
Protocol’ü kullanan bazı uygulamalar arasında, TFTP, SNMP, DNS (zone
transferleri için) sayılabilir.
1.2 MAC ve IP ADRESLERİ ve IP ADRES SINIFLARI

MAC (Media Access Control ) adresleri 48 bit uzunluğunda ve 12
hexadecimal dijit ile ifade edilen adreslerdir ve iki kısımdan
oluşurlar. Yüksek anlamlı ilk 6 dijitlik ilk kısım IEEE tarafından
idare edilir ve kart üretici firmalara dağıtılır. OUI (Organizational
Unique Identifier), olarak adlandırılan bu kısım kart üreticisi firmayı
temsil eder. Geri kalan 6 hex dijit, Interface Serial Number’ı ihtiva
eder. Bu 6 dijitlik kısım firmanın kontrolünde üreteceği kartlar için
firmanın belirlediği kurallar ile kullanılır. MAC adresleri, NIC kartın
ROM’u üzerine yazıldığı için zaman zaman burned-in-address (BIAs)
olarak da adlandırılırlar. Her bilgisayar kendisinin diğer
bilgisayarlardan ayırt edilmesini sağlayan bir fiziksel yada donanım
(Hardware) adresine sahiptir.Bu adreslere Medya Erişim Kontrol
Adresleri (Media Access Control Adress) yada kısace MAC adresleri
denir. İki ayrı NIC kartın ve dolayısı ile bunları kullanan
bilgisayarların MAC adresleri aynı olamaz. MAC adreslerinin
0000.0c12.3456 ve 00-00-0c-12-34-56 olmak üzere iki çeşit gösterim
şekli vardır.
Bir Ethernet ağında, herhangi bir cihaz ile veri alışverişinde bulunmak
isteyen bir cihaz kendi ve hedef cihazın MAC adreslerini kullanarak bir
iletişim yolu açar. Verinin ağ üzerindeki yolculuğu esnasında ağ
üzerindeki diğer tüm cihazlar bu hedef MAC adreslerini kendi MAC
adresleri ile kıyaslayarak verinin kendilerine gönderilip
gönderilmediğini anlamaya çalışırlar. Kendilerine ulaşan frame
üzerindeki hedef MAC adresi kendi MAC adresi ile uyuşmayan cihazlar bu
frame’i kabul etmez gözardı ederler. Adres uyuşması durumunda hedef
istasyon frame ‘in bir kopyasını alarak bunu üst katmana iletir.
MAC adresleri olmadan ağ üzerinde iletişim imkansızdır, bu adresler
cihazların ağ üzerinde kendilerini belirlemelerini sağlar. Ancak
bunların yanında herhangi bir hierarşik yada yapısallığa sahip olmaması
nedeniyle ağlar arası iletişimi desteklemek için yetersizdirler. Bu
yüzden MAC adresleme mekanizmasına düz adresleme (Flat Addressing)
mekanizmasıda denir. MAC adresleri bir ülkede yaşayan insanlar için
birer kimlik kartı gibi yorumlanabilir. Ancak bu kimlik kartları bir
pasaport gibi uluslararası kabul belgeleri değildirler! MAC adresleri
bir yerel ağ (Local Area Network) üzerindeki iletişimin düzgün
kurulabilmesi için gerekli ve yeter şart iken yerel ağlar arası
iletişim için bir mantıksal ağ adresleme (Logic Addressing)
mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu adresleme mekanizmasının hierarşik bir
yapıya sahip olması gerekir. Bu tür adresleme mekanizması ISO/OSI
modelde Ağ katmanında TCP/IP modelde ise Internet katmanında
belirlenir. Örnek olarak TCP/IP modelde IP (Internet Protocol)
adresleri mantıksal adreslerdir. Nowell’in IPX’i, Digital Equipment
Co.nun DecNet adresleri de diğer örnekler olarak verilebilir. Hierarşik
adresleme mekanizmasına bir örnek de telefon numaraları verilebilir.
Telefon numaralarındaki alan kodunu belirten ön-ekler (Prefix)
santralleri, numaranın geri kalanı ise belirli bir santraldeki abone
numarasını betimler. Bir telefona ulaşmak için, alan kodu birinci adımı
( First Hop) sonraki 3 dijit yerel santral numarasını yani ikinci adımı
(Second Hop), son dijitler ise telefonun kendisini yani son adımı
(Final Hop) belirler.
IP adresleri en yaygın ve popüler hierarşik adresleme uygulamasıdır.
IP, Internetin kullandığı ağ protokolüdür ve yaygınlaşmasında çok büyük
rol oynamıştır. Her IP paketinin başlık (Header) kısmında yer alan
kaynak ve hedef adres alanları 32 bitlik alanlandır ve paketin ağ
üzerinde yönlendirilebilmesi için yeterli bilgiye sahiptir. Paketi
gönderen sistem, IP paketinin başlık kısmındaki kaynak adres bölümünü
kendi IP adresi için, hedef adres kısmınıda ulaşmak istediği istasyonun

_________________
"""Admin Destek"""

thee.bosfforumdestek@hotmail.com
OkaY
OkaY
Administrator
Administrator

Erkek
Mesaj Sayısı : 424
Yaş : 29
Nerden : İsTaNbUL
İş/Hobiler : Pc - Thee.bosfforum
Ruh Haliniz :
Hangi Takımlısızı :
Tecrübe Puanı : 6
Kayıt tarihi : 30/07/08

Kullanıcı profilini gör http://thee.yetkinforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Linux Dersleri - 2

Mesaj tarafından OkaY Bir Perş. Ağus. 21, 2008 3:56 pm

IP adresini belirlemek için kullanır. IP adresleri 4 adet 8 bitlik
octet adı verilen alandan oluşur. IP adreslerinin hierarşik yapısı, IP
adreslerinin sınıflandırılmasından kaynaklanır. IP adresleri ağ ve
sunucu (network ve host) alanı olmak üzere iki alandan oluşur.
Sınıflandırma IP adreslerinin bu özelliğine göre gerçekleştirilmiştir.
IP adresleri American Registry for Internet Numbers (ARIN) tarafından
organize edilir. Üç adet IP adres sınıfı vardır bunlar A, B ve C sınıfı
adreslerdir. Bir IP adresi eğer,
·İkilik düzende yazıldığında ensoldaki bit 0 ise bu bir A sınıfı
adrestir. Adresin ilk octeti ağ bölümünü sonraki üç octeti sunucu
bölümünü ifade eder. Başka bir deyişle bir A sınıfı adreste, 7 bit ağ
alanı ve 24 bit host alanı vardır. IP adres uzayı 0 ile 127
arasındadır. 127, 0 ile başlar ama özel amaçlar için kullanılmak
amacıyla saklanmıştır.
·En sol 2 bit 10 ise bu bir B sınıfı adrestir. Ağ alanı ilk iki octet
ten oluşur ve geri kalan 2 octet sunucu alanını tanımlar. 14 bitlik ağ
ve 16 bitlik sunucu alanına sahiptir. IP uzayı 128 ile 191 arasındadır.
172.16.0.0 ile 172.31.255.255 arasındaki adresler özel adresler olarak
ayrılmıştır (Private Address Space) ve internet üzerinde
yönlendirilmezler.
·En sol üç bit 110 ise IP C sınıfıdır. Üç adet ağ ve bir adet sunucu
alanı vardır. Ağ alanı 21 bit, sunucu alanı 8 bittir. Adres uzayı 192
ile başlar ve 223 ile biter. 192.168 ile başlayan adresler özel
adreslerdir (Private Address Space) ve internet üzerinde
yönlendirilmezler.
1.3 TCP/IP AĞ ADRESLERİ
IP adresleri her nekadar sınıflarına göre sunucu alanlarına sahip
olsalarda bu alanlarının hepsini sunucuları adreslemek için
kullanamazlar. Örneğin bir C sınıfı adres için 2^8 yani 256 adet sunucu
adresi vardır ancak bunlardan 254-2 tanesi sunucuları yada ağ
üzerindeki cihazları adreslemek için kullanılırlar. Kullanılamayan
adreslerden biri ağ adresi (Network Address), diğeri ise ağ yayın
adresidir (Broadcast Address). Bir ağ yada alt-ağ üzerinde bağlı olan
tüm sunucular ve ağ cihazlarının sahip olduğu IP adreslerinin hepsi
aynı ağ yada alt-ağ adresine sahiptir (Network yada Subnetwork adresi)
. Bu ağ adresi ağın kendisinin ve ağdaki tüm cihazların diğer ağlar ve
diğer ağlardaki cihazlardan ayırt edilebilmelerini sağlar. Ağ adresinin
tanımlanabilmesi için IP adresinin yanında ağ maskesi adı verilen yine
32 bitten ve 4 octet ten oluşan bir adrese daha ihtiyaç vardır.
Ağ maskesi (Netmask) IP adresinin sınıfına göre belirlenir ve
varsayılan ağ maskesi adını alır. Bir IP nin ağ maskesini (Netmask)
belirlemek için iki durum göz önünde bulundurulmalıdır.
1.Ağ alt ağlara ayrılmamışsa ; bu durumda ağın ağ maskesi IP’nin ağ
(Network Bitleri) alanlarını belirleyen bitlerin hepsinin 1 yapılması
ile gerçekleştirilebilir. (örneğin 180.80.200.15 bir B sınıfı adrestir
ve ağ maskesi 255.255.0.0 dır. Ağ adresi 180.80.0.0 dır, çünki ağ
bitleri 16 adettir. Sunucu alanların bit alanı sayısı ise aynıdır)
2.Eğer alt ağlara bölünmüş ise (Subnetting) ; ağ alanları ile birlikte
alt-ağ (Subnet bitleri) alanlarınında birlenmesi ile bulunabilir
(örneğin 193.185.25.65 bir C sınıfı adrestir ağ maskesi ise
255.255.255.223 olarak belirlenmiş ise ağ adresi, 193.185.25.64 olarak
karşımıza çıkar. Dikkat edilirse sunucu alanı olan son octet üzerinde
üç bitlik alan alt-ağ yaratmak üzere sunucu alanından ödünç alınmıştır.
Böylece 2^3 adet yani 8 tane alt ağ yaratılabilir ancak 8 – 2=6 adet
alt-ağ kullanılabilir. Kullanılamayan ağlardan biri ana-ağın adresi le
diğeri ise yine ana-ağın ağ yayın adresi ile çakışmaktadır. Sunucu
alanı için geriye 5 bit kalır buda herbir alt ağ üzerinde 2^5 yani 32
adet IP adresi demektir ancak bunlardan 32-2=30 tanesi hostlar için
kullanılabilir. Bu sefer, kullanılamayan IP adreslerinden biri ana-ağın
adresi ile diğeri ise yine ana-ağın ağ yayın adresi ile çakışmaktadır.
1.3.1 Alt-Ağlara Ayırma Örneği

Ağ Ağ Ağ Sunucu

193 185 25 64 IP Adresi (Onluk Düzen)

11000001. 10111001. 00011001. 010 00000 IP Adresi (İkilik Düzen)

11111111. 11111111. 11111111. 111 00000 Alt-Ağ Maskesi
AND


11000001. 10111001. 00011001. 010 00000 Alt-Ağ Adresi2^2 * 0 + 2^1 * 1 + 2^0 *0 = 2 ( IP adresi İkinci alt Alt ağ aittir)


Alt ağlar, sahip olunan ağ üzerinde yayın etki alanı (broadcast domain)
kontrolü yapılabilmesi ve ağın daha etkin olarak kullanılabilmesi,
yönetilmesi amacıyla yaratılırlar. Yayın etki alanları bir ağ katmanı
cihazı olan router ile biribirinden ayrılabilir.
Ağlar arası iletişimde ağ yada alt-ağ adresleri router yardımıyla
sağlanır. Bir router kendisine bağlanan her ağ üzerinde bir ağ
arayüzüne (Network Interface yada Port) sahiptir. Bu arayüz o alt ağın
adres uzayından bir mantıksal adres alır. Örneğin IP sözkonusu ise,
router ın bu arayüzünün sahip olduğu adres, o ağ yada alt-ağdaki tüm ağ
istasyonları için (hosts, network devices) varsayılan geçit adresi
ismini alır (Default Gateway). Varsayılan geçit adresi istasyonların
yerel olmayan iletişimin kurulabilmesi için gereklidir. Bu yüzden dış
ağlara ve internete ulaşması istenen tüm istasyonlarda TCP/IP
yapılandırılmasında belirtilebilir.
Ağ yayın adresleri ve alt-ağ yayın adresleri aynı ağ üzerindeki tüm
istasyonlara aynı anda ulaşacak bir verinin iletilmesi için
kullanılırlar (Broadcast). Ağ yayın adresi tüm sunucu bitlerinin “1”
yapılması ile bulunabilir. Görülen örnekteki 2. alt-ağ için ağ yayın
adresinin nasıl bulunduğu gösterilmiştir.


Ağ Ağ Ağ Alt-ağ Sunucu


11000001. 10111001. 00011001. 010 11111 2. Alt-Ağ Yayın Adresi

193. 185. 25. 95 2. Alt-Ağ Yayın Adresi

11000001. 10111001. 00011001. 010 00001 İlk Kullanılabilir Sunucu Adresi
193. 185. 25. 65

11000001. 10111001. 00011001. 010 11110 Son Kullanılabilir Sunucu Adresi
193. 185. 25. 94

_________________
"""Admin Destek"""

thee.bosfforumdestek@hotmail.com
OkaY
OkaY
Administrator
Administrator

Erkek
Mesaj Sayısı : 424
Yaş : 29
Nerden : İsTaNbUL
İş/Hobiler : Pc - Thee.bosfforum
Ruh Haliniz :
Hangi Takımlısızı :
Tecrübe Puanı : 6
Kayıt tarihi : 30/07/08

Kullanıcı profilini gör http://thee.yetkinforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz